Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie - miniatura

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie

16 kwietnia 2014

W dniach 22-23 maja 2014 roku w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga: "Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie".

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Konferencję organizuje Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu przy współpracy Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwo Ludoznawczego.

Organizatorzy zamierzają przypomnieć postać Oskara Kolberga, badacza oddanego dokumentowaniu kultury ludowej mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, który pozostawił po sobie wyjątkowy materiał naukowy, wypełniający dzisiaj bez mała 90 tomów składających się na jego Dzieła Wszystkie.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie wkład Oskara Kolberga do nauki i kultury zarówno polskiej, jak i europejskiej oraz znaczenie zebranych przez niego materiałów źródłowych, niezwykle istotnych dla narodowego dziedzictwa i umocnienia regionalnych i lokalnych tożsamości.

Tematyka konferencji obejmie m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Biografia Oskara Kolberga i jego kontakty z przedstawicielami nauki i kultury, jego postać oraz dokonania w oczach mu współczesnych;
  • Oskar Kolberg jako dokumentalista i badacz terenowy (przedmiot i organizacja badań, metody dokumentacji folkloru słownego i muzycznego, dokumentacja etnograficzna, ikonograficzna, polityczne i społeczne uwarunkowania badań, współpracownicy, wykorzystane źródła drukowane i rękopiśmienne);
  • Oskar Kolberg jako autor serii wydawniczej Lud (kształtowanie się programu badawczego, problemy regionalizacji, edytorstwo zebranych materiałów, zastosowane metody, narracja, wartość naukowa i kulturotwórcza dzieła);
  • Kultura innych narodów słowiańskich i europejskich w pracach Kolberga;
  • Oskar Kolberg jako kompozytor, teoretyk muzyki, krytyk muzyczny;
  • Spuścizna Oskara Kolberga, jej dzieje, znaczenie, ocena i recepcja w nauce i kulturze polskiej i innych narodów europejskich;
  • Rola i wkład Kolberga w rozwój etnologii i folklorystyki;
  • Edytorstwo materiałów kolbergowskich, wydawanie Dzieł wszystkich;
  • Materiały kolbergowskie jako źródło naukowe, bezcenna dokumentacja dawnej kultury ludowej i narodowe dziedzictwo służące współczesnym społecznościom regionalnym i lokalnym;
  • Pamięć społeczna o Oskarze Kolbergu i jego dokonaniach.

Przewiduje się publikację przedstawionych referatów.

www.oskarkolberg.pl

drukuj