Konferencja naukowa - miniatura

Konferencja naukowa

1 grudnia 2013

W dniach 22-23 maja 2014 roku w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja "Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie". Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Organizatorami konferencji są: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Organizatorzy konferencji zamierzają przypomnieć postać Oskara Kolberga, badacza bez reszty oddanego dokumentowaniu kultury ludowej mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, który pozostawił po sobie bezcenny materiał naukowy, wypełniający dzisiaj bez mała 90 tomów składających się na jego Dzieła wszystkie. W trakcie tej konferencji przedstawiony zostanie także wkład Oskara Kolberga do nauki i kultury zarówno polskiej, jak i europejskiej oraz znaczenie zebranych przez niego materiałów źródłowych, niezwykle istotnych dla narodowego dziedzictwa i umocnienia regionalnych i lokalnych tożsamości.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów i wystąpień, których tematyka będzie dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

  • Biografia Oskara Kolberga i jego kontakty z przedstawicielami nauki i kultury, jego postać oraz dokonania w oczach mu współczesnych;
  • Oskar Kolberg jako dokumentalista i badacz terenowy (przedmiot i organizacja badań, metody dokumentacji folkloru słownego i muzycznego, dokumentacja etnograficzna, ikonograficzna, polityczne i społeczne uwarunkowania badań, współpracownicy, wykorzystane źródła drukowane i rękopiśmienne);
  • Oskar Kolberg jako autor serii wydawniczej Lud (kształtowanie się programu badawczego, problemy regionalizacji, edytorstwo zebranych materiałów, zastosowane metody, narracja, wartość naukowa i kulturotwórcza dzieła);
  • Kultura innych narodów słowiańskich i europejskich w pracach Kolberga;
  • Oskar Kolberg jako kompozytor, teoretyk muzyki, krytyk muzyczny;
  • Spuścizna Oskara Kolberga, jej dzieje, znaczenie, ocena i recepcja w nauce i kulturze polskiej i innych narodów europejskich;
  • Rola i wkład Kolberga w rozwój etnologii i folklorystyki;
  • Edytorstwo materiałów kolbergowskich, wydawanie Dzieł wszystkich;
  • Materiały kolbergowskie jako źródło naukowe, bezcenna dokumentacja dawnej kultury ludowej i narodowe dziedzictwo służące współczesnym społecznościom regionalnym i lokalnym;
  • Pamięć społeczna o Oskarze Kolbergu i jego dokonaniach.

Chęć udziału, a także propozycje referatów i wystąpień wraz z abstraktami należy przesyłać w terminie do końca grudnia 2013 roku pocztą elektroniczną na adres: instytut@oskarkolberg.pl

lub listownie:

Instytut im. Oskara Kolberga

ul. Kantaka 4

61-812 Poznań

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www oskarkolberg.pl

drukuj