Konferencja "Od etnografii wsi do antropologii współczesności" poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę Jego urodzin

konferencja

04-11-2014 / godz. 11.00miejsce: Poznań, sala im. J. Lubrańskiego. Coll. Minus, ul. Wieniawskiego 1

organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu we współpracy z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział w Poznaniu


Przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Profesora Józefa Burszty (I9I4- 19B7) jest znakomitą okazją do przypomnienia dorobku tego wybitnego uczonego, współtwórcy i głównego architekta powojennej polskiej etnologii oraz nauczyciela kilku pokoleń etnografów, antropologów,socjologów wsi i folklorystów. Jego wielką zasługą było przekształcenie etnologii z dyscypliny zorientowanej historycznie, zajmującej się głównie kulturą chłopską, w nowoczesną i otwartą antropologię - naukę, która nie zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, szeroko otworzyła się na badania różnych aspektów kultury współczesnej. W tym roku nasz Instytut powołuje takze do zycia Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, w którym docelowo zamleszczone zostaną wszystkie archiwalne materiały pochodzące z badan terenowych, a które są przechowywane w Archlwum. Obecnie trwają prace nad jego uruchomieniem,a jest to mozliwe dzięki dofinansowaniu zadania z programu Kolberg 20L4 - Promesa, program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program

9.00 – otwarcie konferencji, sala im. J. Lubrańskiego. Coll. Minus, ul. Wieniawskiego1

9.05 – 9.15 – Rektor UAM – otwarcie konferencji

9.15 – 9.25 – prof. Michał Buchowski (dyr. IEiAK i prezes PTL) – słowo wstępne

9.25 – 9.50 – prof. Zbigniew Jasiewicz – Profesor Józef Burszta. Uczony, nauczyciel, społecznik, organizator, człowiek

9.50 – 10.15 – prof. Wojciech Burszta – Wspomnienie o Ojcu

10.15 – 10.40 – dr Ekkehard Schröder – Some activities of Professor Burszta in Western Germany in the time of Cold War

10.40 – 11.10 PRZERWA NA KAWĘ

11.15 – 11.40 – prof. Roch Sulima – Literatura i piśmiennictwo chłopskie w kręgu zainteresowań naukowych prof. Józefa Burszty

11.40 – 12.05 – prof. Teresa Smolińska – W kręgu inspiracji badawczych Profesora Józefa Burszty: od folkloru do folkloryzmu

12.05 – 12.30 – prof. Andrzej Brencz – Profesor Józef Burszta i Wielkopolska

12.30 – 12.45 – DYSKUSJA

13.00 – 14.30 – PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 14.55 – dr hab. Piotr Grochowski – Współczesna folklorystyka i koncepcje folkloru internetowego

14.55 – 15.20 – dr Kacper Pobłocki – Rola konsumpcji w procesach klasotwórczych: Wieś i Karczma Józefa Burszty w perspektywie globalnej

15.20 – 15.45 – mgr Arkadiusz Jełowicki – Czytając współczesny krajobraz kulturowy wsi z Bursztą. Spojrzenie badacza terenowego

15.45 – 16.10 – dr Agata Skrukwa – Profesor Józef Burszta – redaktor Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga

16.10 – 16.35 – dr Hanna Wawruch – Profesor Józef Burszta jako współorganizator Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

16.35 – 17.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

powrót do listy drukuj