Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Kolbergowskie inspiracje”

konkurs

31-10-2014miejsce: powiat Otwocki

organizatorzy: Powiat Otwocki / Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku


Cele konkursu:

1. Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga – badacza kultury ludowej, folklorysty, kompozytora.

2. Popularyzacja sztuki fotograficznej jako środka komunikacji.

3. Pokazanie folkloru, tradycji i sztuki ludowej opisywanej przez Oskara Kolberga.

4. Zebranie zdjęć dotyczących zanikającej kultury ludowej w regionie otwockim.

5. Popularyzowanie tematu podczas wystaw i publikacji przygotowanych z zebranych materiałów.

Fotografie należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Starostwa, w zamkniętych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

Termin składania prac upływa z dniem 31.10.2014 r. (liczy się data wpływu prac do Kancelarii Powiatu Otwockiego).

Wyniki zostaną opublikowane w terminie 30 dni od upływu terminu składania prac na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej o wynikach oraz terminie i miejscu wręczenia nagród.

powrót do listy drukuj